ޔޯގަޓް އަލުވި

ޔޯގަޓް އަލުވި

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 4 މސ ތެޔޮ

 2 ރޯމިރުސް

 ލޮނު

 1 ބޮޑު ފިޔާ(ކޮށާފައި)

 1 މސ ކޮތަބިރި(މުގުރާފައި)

 1 އިންޗި އިނގުރު(ގާނާފައި)

750 ގ އަލުވި(މަޑުކޮށްފައި)

 400ގ ޕީލް ޓޮމާޓޯ

 ½ ޖޯޑް މޭބިސް ކަދުރު

 1 ޖޯޑް ޔޯގަޓް

 

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

      ތެޔޮފޮދު ތަވަޔެއްގައި ހޫނުކުރައްވާފައި އިނގުރުކޮޅު އަޅުއްވައިގެން ފިޔާރަތްކުރައްވައި ކޮތަނބިރި އާއި މިރުސް އަޅުއްވާ އެއްކޮށްލައްވާށެވެ. ދެން އަލުވި އަޅުއްވައިގެން 6 މިނެޓް ވަންދެން ހަލުއްވަމުން ކައްކަވާފައި ޓޮމާޓޯދަޅުގެ ދިޔަ އެއްކޮށްލައްވާށެވެ.ދެން ޓޮމާޓޯކޮޅު ލައްވައިގެން ލޮނުހެޔޮވަރު ކުރައްވާފައި ކައްކަވާށެވެ.ދެން ޔޮގަޓް އަޅުއްވާފައި ކެކެގަތީމަ ބާލުއްވާށެވެ.

570 Views

Read more