ޒުވާރި ބޮނޑިބަތް އައްޑޫ

ޒުވާރި ބޮނޑިބަތް އައްޑޫ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ކިލޯ ޒުވާރި (ފުޑާފައިހުރި)

400ގ ހަނޑޫ (ފުޑާފައިހުރި)

4 ޖޯޑު ގަބުޅިހުނި

ހަކުރު

މާފެން ނުވަތަ ފިނިފެން

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ފެންކައްކަވަން އުދާށެވެ.ކެކިގަތީމަ ޒުވާރި، ހުނި،ފޮނިރަހަދޭވަރަށް ހަކުރު އަޅުއްވާފައި މަޑުގިނީގައި ހަލުއްވާށެވެ.ރޯފިލީމަ އޮލަވާވަރަށް ހަނޑޫ އަޅުއްވާފައި ފިނިފެން އަޅުއްވާށެވެ.

596 Views